داستان موفقیت مشتریان سپیدز

جناب آقای غلامحسین بنایی | مالک برند ناب تهرانسر

ناب تهرانسر

تاریخچه غلامحسین بنایی، در سال 1335 در تهران متولد شد. ایشان با توجه به سابقه خانوادگی خود در این صنف ، از سن 6 سالگی به واسطه کافه ای که پدر ایشان در کوهپایه د

جناب آقای عباس چیذری | مالک کبابسرای ندا

کبابسرای ندا

تاریخچه آقای عباس چیذری متولد سال 1352، مسئولیت راهبری مجموعه کبابسرای ندا را بر عهده دارد. آنچه کبابسرای ندا را برای مجموعه سپیدز متمایز می کند، قرار گیری آن د

جناب آقای جعفر صفوی | مالک برند باگت

تاریخچه ظرافت، پشتکار و تمایز، اصول اساسی موفقیت در هر کسب و کاری است که با نگاهی به گذشته مجموعه باگت میتوان این سه عنصر را در تمامی تار و پور این مجموعه به وض

1 2