آموزش رایگان صندوق داری رستوران

آموزش رایگان صندوق داری

صندوق دارای محترم میتوانند جهت حضور در دوره آموزش صندوق داری فرم را تکمیل نمایند.

شرکت نرم افزار رستوران سپیدز در نظر دارد در جهت سهولت امر مدیران رستوران در جهت استخدام صندوق دار و همچنین کمک به اشتغال علاقمندان به صندوق داری، دوره های رایگان آموزش صندوق داری رستوران برگزار می کند.

آموزش صندوقداری رستوران در یک جلسه 3 ساعت و به صورت رایگان برگزار می گردد. این دوره هر هفته برگزار می شوذ و کافی است یکی از هفته ها در کلاس صندوقداری رستوران شرکت نمایید.

صندوق داران محترم می توانند جهت حضور در دوره آموزش صندوق داری شرکت سپیدز  فرم زیر را تکمیل نمایند.

 

 

به دلیل تکمیل ظرفیت تا سه ماه آینده، ثبت نام متوقف شده است