منابع انسانی رستوران

6 جمله ای که نباید به کارکنان رستوران گفت | مدیریت منابع انسانی در رستوران

ما در طول روز از کلمات و جملات زیادی استفاده می کنیم و اغلب دقت و توجهی بر اینکه سخن ما چه تاثیری خو

مدیریت کارکنان رستوران

چگونه کارکنان رستوران را مدیریت کنیم | قسمت دوم

در قسمت قبل درباره تیم و مدیریت آن در رستوران صحبت کردیم. گفتیم که کار تیمی در رستوران خاص است و افر